donderdag 23 maart 2017

Week 12 Efeziers 2:14

Weekvers 12 Want Hij is onze ​vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,

Efeziërs 2:14


Het eerst wat ik dacht toen ik deze tekst las was...tussenmuur? welke? Scheiding? waartussen dan?
En ook omdat het vers halverwege een zin eindigt, leek het mij goed om het hele stuk eens te lezen.


11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden ​besnijdenis​ in het vlees, die met de hand gebeurt,
12 dat u in die tijd zonder ​Christus​ was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen​ wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.
13 Maar nu, in ​Christus​ ​Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het ​bloed​ van ​Christus​ dichtbij gekomen.
14 Want Hij is onze ​vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,
15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo ​vrede​ zou maken,
16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het ​kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.
17 En bij Zijn komst heeft Hij door het ​Evangelie​ ​vrede​ verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.
18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.
19 Zo bent u dan niet meer ​vreemdelingen​ en bijwoners, maar medeburgers van de ​heiligen​ en huisgenoten van God,
20 gebouwd op het fundament van de ​apostelen​ en profeten, waarvan ​Jezus​ ​Christus​ Zelf de ​hoeksteen​ is,
21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een ​heilige​ tempel in de Heere;
22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

De tussenmuur

Eerst even over die tussenmuur...nadat ik dit stuk gelezen had trof het mij dat het hier misschien wel ging om een echte muur. Het leek mij zinvol om eens te kijken hoe de tempel er in die dagen uitzag. 
Al zoekende vond ik het volgende:

Het centrale heiligdom met zijn voorhoven, en in die voorhoven o.a. het brandofferaltaar, was uitsluitend toegankelijk voor Joden, want ‘onbesnedenen’ zouden het ‘verontreinigen’ wanneer zij dat deel betraden. En om te voorkomen dat een onbesneden heiden zelfs maar per ongeluk een stap in dat gebied zou zetten stond er op enkele tientallen meters afstand een muur met doorgangen, die alleen Joden mochten passeren. En bij elke doorgang was in het Grieks een inscriptie aangebracht die de niet-Jood waarschuwde dat hij zijn leven op het spel zette wanneer hij toch verder ging. Het is die muur die Paulus bedoelt in het citaat in zijn brief aan de Efeziërs, bovenaan deze studie. We komen daar aan het eind van dit artikel weer op terug. (bron: http://broedersinchristus.nl/Tussenmuur )
Er was dus een duidelijke scheiding tussen Jood en niet-Jood. 

Vijandschap

15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan,
Hoezo vijandschap? Waaruit bestond die vijandschap dan?

Jood: 

Mocht tot God naderen op grond van het verbond met Mozes, op grond van de wet dus. Zíj waren door God uitgekozen.

Niet-Jood

Een niet-jood die in de tempel komt doet een beroep op Gods genade! Ze horen van origine niet bij het volk, maar omdat ze tóch geloven, mogen ze uit genade tot God naderen.Máár zij mochten niet in de Voorhof komen, ze mochten tot de poort en niet verder.
De vijandschap bestond dus uit een conflict tussen wet en genade....hoe kon je, zonder aan de 'regels' te voldoen, toch tot God mogen naderen?

Christus: 

Hij is de verbindende factor tussen beide! In zijn lichaam heeft hij die vijandschap tenietgedaan. In zichzelf heeft hij beide tot één nieuw mens geschapen. Beiden zijn in één lichaam met GOd verzoend, door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft.
Hij heeft het Evangelie verkondigd aan hen die veraf waren (heidenen) en aan hen die dichtbij waren (Joden). Beide hebben door één Geest toegang tot de Vader!

Galaten 3
26 Want u bent allen ​kinderen​ van God door het geloof in ​Christus​ ​Jezus.
27 Want u allen die in ​Christus​ gedoopt bent, hebt zich met ​Christus​ bekleed.
28 Daarbij is het niet van belang dat men ​Jood​ is of Griek; daarbij is het nietvan belang dat men ​slaaf​ is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in ​Christus​ ​Jezus.
29 En als u van ​Christus​ bent, dan bent u ​Abrahams​ nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Voor Jood en Griek geldt: Door geloof gered!

zondag 5 maart 2017

Week 9 Hoe God naar ons omziet

Want zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal zélf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien;
Ezechiel 34:11
Bijzonder hoe een week kan lopen. Aan het begin van deze week, toen ik het vers van de week ontving, had ik al gauw duidelijk in mijn hoofd welke kant ik op zou willen ermee. 
Namelijk dat God ons zoekt, de aarde afspeurt naar rechtvaardigen.
En toen kwam het nieuws dat een familielid plotseling zo ernstig ziek was, dat het maar de vraag was of ze wel beter zou worden....en een dag later was ze inderdaad ook overleden.
Gister was het afscheid...een mooie dankdienst voor haar leven. Het meest bijzonder vond ik nog wel dat de tekst op de rouwkaart, het thema van de dienst, zo naadloos aansloot op het vers van deze week. Het was een gedeelte uit Jesaja 55, hieronder vind je het hele hoofdstuk.


Uitnodiging tot het heil des Heren

551 O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen ​geld​ hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder ​geld​ en zonder prijs ​wijn​ en melk. 2
 Waarom weegt gij ​geld​ af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. 
3 Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig ​verbond​ sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van ​David.
4 Zie, Ik heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebieder der natiën. 
5 Zie, een volk dat gij niet kendet, zult gij roepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de Here, uw God, en van de ​Heilige​ Israëls, omdat Hij u verheerlijkt heeft.
6 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 
7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij ​vergeeft​ veelvuldig.
 8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren
9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 
10 Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de ​zaaier​ en brood aan de eter, 
11 alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. 
12 Want in vreugde zult gij uittrekken en in ​vrede​ geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen. 
13 Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal de Herezijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden.
Jesaja 55
Het trof mij dat in Jesaja 55 een beeld geschetst wordt van HOE God Zijn schapen weidt. We mogen erop vertrouwen dat Hij weet waar we naar toe gaan! Hij weet precies wat goed is voor ons!
Ditzelfde vertrouwen zien we ook steeds terugkomen in de Psalmen. Psalm 23 is daar een heel bekend voorbeeld van. 

Tijdens het overdenken van Ezechiel 34:11 deze week zag ik ook hier en daar naar voren komen dat mensen het soms lastig vinden om met schapen vergeleken te worden. Dat zijn toch van die beesten die zelf de weg niet kunnen vinden? Die achter een herder aan lopen?
En toch is dat juist het beste beeld...want is het echt zo erg om achter deze Goede Herder aan te lopen? 


Geprezen zij de Here.Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.
Psalm 68:20

zaterdag 25 februari 2017

#weekvers Psalm 27:11

Weekvers 8

Psalm 27 :11 (HSV)

Heer leer mij uw weg, 
Leid mij op een geëffend pad
omwille van mijn belagers”

Eerlijk gezegd vond ik dit een lastige tekst om zo los te lezen. Je kan het lezen zoals is verschillende vertalingen te zien is: 'bevrijd mij van mijn vijanden'
Maar als je de hele psalm leest, dan is dat helemaal niet zo logisch om het zo te lezen. In de NBG51 staat het zo:

11Onderwijs mij, Here, uw weg
en leid mij op een effen pad
om mijner belagers wil;
12geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders,
want valse getuigen staan tegen mij op,
en hij die geweld blaast

Een zelfde tekst vinden we vaker bij David, bijvoorbeeld in Psalm 25:
4 Here, maak mij uw wegen bekend,
leer mij uw paden,
5leid mij in uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils,
U verwacht ik de ganse dag.

Ik begreep steeds maar niet wat David nou bedoelde....Leer mij Uw weg, omwille van de belagers.
Waarom?  Waarom niet: wijs mij een schuilplaats, of bevrijd mij...Dat noemt hij trouwens eerder in de psalm wel, sterker nog, hij getuigt van zijn vertrouwen in God.

Terwijl ik hierover na dacht, maakte ik een tekening van een wegwijzer.....en ineens schoot mij een gedeelte uit Spreuken te binnen. Daar waar verteld wordt over Wijsheid....

Spreuken 8 (NBG51)
1Roept de Wijsheid niet
en verheft de Verstandigheid niet haar stem?
2Boven op de hoogten aan de weg,
daar, waar de paden samenkomen, is zij gaan staan,
3aan de zijde van de poorten, aan de ingang der stad,
waar men de poortdeuren binnengaat, roept zij luide:
4Tot u, mannen, roep ik
en mijn stem gaat uit tot de mensenkinderen!

Later in de week lazen we aan tafel een stuk uit het nieuwe testament.....en het sloot zo naadloos aan!

1 Korinthiers 2 (NBG51)
6Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, 7maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. 8En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
9Maar, gelijk geschreven staat:
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
10Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 12Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. 13Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. 14Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.

Mijn conclusie over Psalm 27:11, David vraagt niet zozeer om bevrijding, maar om bescherming dat hij niet valt voor hun valsheid. Dat hij blijft in Gods Wijsheid en niet de wijsheid van mensen.

zondag 18 september 2016

Thoughts on Fire


Het was tijdens een mooie zomeravond op de camping, ergens in juli.
Ik had samen met de kinderen een kampvuur gehouden. Het was inmiddels al donker geworden, de kinderen lagen net op bed.
Manlief sliep die nacht thuis, omdat dat in verband met zijn werk gunstiger was. Ik had dus het rijk even helemaal alleen.

Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik spontaan pyromanische neigingen krijg als ik op de camping zit. Het is echt niks voor mij om na, zo'n avond met de kinderen, het vuur een stille dood te laten sterven.
Maar omdat het toch best wel een klus is om in je eentje vijf kinderen naar bed te werken, waren er nog maar weinig vlammen meer te zien. Eerlijk gezegd, dat prachtige kampvuur was nu niets meer dan een hoopje gloeiende kolen en half verbrand hout.
Dus, lekker toegevend aan de pyromaan in mij, draaide ik het half verbrande blok om, voegde nog wat vers hout toe, joeg er een fris windje door...en voilà...kampvuur all over again!

Ik blijf het bijzonder vinden, een vuur dat uit lijkt te zijn, kan binnen de kortste keren weer ontbranden....mits je er wel wat moeite voor doet.

Terwijl ik daar zo over na zat te denken, trof het mij dat God ons daarin een prachtig beeld heeft gegeven van de Gemeente!

Om een vuur te starten heb je nodig:

* Hout
* Brandversneller, olie oid
* een vlam of een vonk.

Om het vuur brandende te houden moet er aan een aantal 'voorwaarden' worden voldaan:

Er moet met enige regelmaat nieuw hout worden toegevoegd. Sommige stukken gaan langer mee dan andere. Maar doe je dit niet, dan zal het vuur op den duur van zelf doven. Als je een nieuw stuk hout toevoegt, dan zal het vuur vrij snel groter worden. Maar haal je dat nieuwe stuk weer weg, dan wordt het vuur direct weer lager en zal het  vuur van het nieuwe stuk hout al gauw weer doven. het enige dat achterblijft is een zwartgeblakerde plek.

Het hout dat in het vuur ligt, met name de grote dikke blokken, moeten regelmatig worden omgekeerd. Het deel dat niet dicht bij de vuurhaard ligt brandt niet of nauwelijks. Door het hout te keren draai je het koude deel naar de warmte toe en kan het blok volledig tot zijn recht komen. Door regelmatig keren worden alle zijden van blok ontstoken en komt het VUUR volledig tot uiting.

Daarentegen, als het hout niet op de juiste wijze wordt geplaatst, of te wild gedraaid of te ver uiteen, dan zal het vuur doven.

Lijkt het alsof het vuur gedoofd is? Don't panic!
Als je de smeulende stukken weer dicht tegen elkaar aan legt en er een flinke wind door laat waaien dan laait het vuur zo weer op. Maar denk erom!  De stukken hout moeten ieder afzonderlijk wel voldoende lucht toevoer hebben, anders zal de vlam toch weer verstikken!
Ook kan het helpen om nog bijvoorbeeld een aanmaakblokje (brandversneller) toe te voegen.

Opvallend is trouwens het volgende:

Hout dat doordrenkt is van olie brandt veel langer en veel feller. Als je de olie blijft aanvullen, dan lijkt het zelfs alsof het hout zelf nauwelijks verbrand!Zo werkt het ook in de gemeente...daar waar het vuur van Gods liefde zo heerlijk warm brandt. Toch? ...maar net als met een kampvuur, als het alleen blijft bij vuur aansteken en er gebeurd verder niets,
dan zal het vuur toch weer uitgaan.
Wanneer ieder voor zichzelf leeft en er is geen verbinding, ook dan krijgt iedere vlam afzonderlijk het erg moeilijk.
Ook wanneer men vast blijft zitten in oude patronen, dan blijft de warmte alleen binnenin...en zal uiteindelijk het vuur uitgaan. Er is immers geen ruimte voor nieuw hout. Wanner men elkaar de ruimte geeft, is er ook ruimte voor God om met zijn Geest het vuur aan te wakkeren. (hm interessante gedachte, door elkaar de 'wet'voor te schrijven ontneem je God ruimte om te werken)

Maar het meest opvallend, zonder OLIE zal het vuur hoe dan ook , ooit een keer doven! Alleen met de voortdurende aanvoer van voldoende zuurstof en olie, is het mogelijk om de vlam eeuwig te laten branden.

Om het vuur in de gemeente brandende te houden moeten we dus niet vertrouwen op eigen inzicht, maar ons afhankelijk weten van de Heer, onze God en Vader! Hij die zijn Zoon zond, daarmee het vuur startte en het brandende houdt door Zijn Heilige Geest!


woensdag 23 maart 2016

Let op je woorden- deel 4

Vandaag het laatste deel van het thema 'Let op je woorden'

Onderwerp: Bedenk het goede.
Filippenzen 4:8


Doel: dat de kinderen weten dat voor God het goede belangrijk is. Het verkeerde wordt vergeven. Maar dat is nog geen vrijbrief om steeds maar verkeerde dingen te zeggen of te denken.


Opdracht:
Schrijf met een groene stift woorden op die passen bij wat we gelezen hebben. Goede dingen.
Schrijf daarna met een rode stift woorden op die er NIET bij passen. Slechte dingen dus.

Leg een rood vloeipapier over je papier met woorden...wat zie je?

Zelluf doen!

Ik hou ervan om dingen zelf te doen en te maken...
Niet alleen omdat het leuk is, maar het is vaak ook stukken goedkoper. En als je het hebt over voedingsmiddelen en verzorgingsproducten, dan is het vaak nog gezonder ook!
Vooral omdat je er minder onnatuurlijke stoffen aan toe voegt.
Die stoffen worden vaak gebruikt om de houdbaarheid te verlengen. Maar als je het zelf maakt, dan kun je ook kleine beetjes maken, en is het dus niet zo erg als het maar kort houdbaar is.

Nu ben ik op zoek gegaan naar recepten om zelf producten voor gezichtsverzorging te maken...en uiteraard heb ik een hele nieuwe wereld ontdekt.

Bij de zeepwinkel (www.online-zeepwinkel.nl )heb ik de nodige oliën en bijenwas besteld.
Bij www.dille-kamille.nl de benodigde marseillezeep besteld. Want tja, ik blijf op de centen letten ;)
Bij Dille en Kamille is de marseillezeep (olijfoliezeep) flink wat goedkoper, zelfs als ik de extra verzendkosten meereken. 600 gram voor 10,- tegenover 100 gram voor 10,- (beide incl verzendkosten gerekend)

http://www.aromatherapie-info.com/kamille-face-wash.html

(quote vanaf voornoemde site)

Ingrediënten:

60 ml. vloeibare castille zeep (olijfoliezeep)
60 ml. biologische kamille thee (werkt zuiverend voor de huid) 
½ koffielepel plantaardige olie (bijv. zoete amandel, druivenpit, avocado of olijf olie)
8 druppels etherische olie aangepast aan je huidtype (zie 
4 druppels Vitamine E olie (optioneel maar wel aanbevolen)

Gebruiksaanwijzing

Zet een pot met sterke kamillethee (van een kamilletheezakje of neem verse gedroogde kamillebloemenen) laat daarvan 60 ml. afkoelen.
De rest van de thee kan je opdrinken terwijl je dit recept maakt! 
Meng de overige ingrediënten in een maatbeker door elkaar en voeg de thee toe als deze geheel is afgekoeld. Goed mengen
Doe dan het mengsel in een lege, schone zeepdispenser of in een lege fles van bijv. gezichtslotion of olie met een spuitdopje (zoals bij mij op de foto). 

Hoe gebruik je de kamille face wash

Spuit een beetje kamille face wash in je handen of op een washandje, laat licht schuimen en was hiermee je gezicht. Goed afspoelen en gebruik daarna een lekkere tonic zoals rozenwater en serum of dagcreme.

Gebruik je favoriete etherische olie:

Met etherische olie kan je je kamille face wash aanpassen aan je huidtype:
Voor een vette, onreine huid kan je een antiseptische etherische olie of combinatie van de volgende etherische olie gebruiken: tea treebergamotgeranium of lemongrass.
Als je een droge huid hebt gebruik dan een mildere etherische olie zoals sandelhout, kamille, lavendel of roos.
Voor de rijpe huid kan je een olie nemen die voedend en verzorgend is zoals: lavendelneroli, jasmijn of geranium.  Ook kan je voor de rijpere huid nog een paar extra druppels vitamine E olie toevoegen voor extra verzorging.
Je gezichtsreiniger nog meer aanpassen aan je eigen smaak:


Mocht je niet van kamille houden dan kan je eventueel de kamille thee vervangen door rozenwater.Het was al weer een tijdje geleden dat het op was geraakt. Door drukte in het gezin er niet aan toe gekomen om nieuwe te maken. Gisteren heb ik me er maar weer even aan gewaagd.
Meteen ook een kleine wijziging aan gebracht in het recept.

Deze keer nam ik 120 ml water, bracht het aan de kook en trok daar de kamillethee van. Intussen ongeveer 20 gram olijfzeep geraspt. 
Thee zakje verwijderd en zeeprasp toegevoegd. Weer aan de kook gebracht en geroerd en geklopt tot alle zeep opgenomen was.
Daarna de vloeibare olie toegevoegd en de etherische olie. 
BLIJF ROEREN! Want bij het afkoelen wordt het al gauw weer klonterig. 
Daarna overgebracht in een muffinvorm (met zo'n cupcake papiertje erin) en af laten koelen.

Door het kloppen was het wel heel er schuimig geworden. Later bedacht ik dat ik het best eerst wat meer af had kunnen laten koelen in de pan, want toen ik het later nog eens doorroerde zakte het schuim behoorlijk in. En waren de vormpjes ineens voor de helft gevuld ;)
Doordat er in verhouding veel zeep in zit, wordt het na afkoelen ook weer redelijk stijf. Minder stijf dan een blok zeep, maar lang niet vloeibaar.  
Gisteravond gelijk maar weer gebruikt....en oh wat een heerlijkheid! 

TIP: Breng de zeep aan op je gezicht en laat het even intrekken! Met warm water en een doekje weer verwijderen. Daarna een tonic (bijvoorbeeld appelciderazijn) aanbrengen.

Als afsluiter een heerlijke créme (opgeklopte kokosolie met een paar druppels abrikozenpitolie en vitamine E) aanbrengen.

Mijn gezicht is weer als een baby zo zacht :)